Η εταιρεία μας προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στα ακόλουθα:

Περιορισμένοι Χώροι
Ασφαλής Συναρμολόγηση & Αποσυναρμολόγηση Ικριωμάτων
Επιθεώρηση Ικριωμάτων
Εργασία σε Ύψος